Kościół Szkoła Strzelnica Mennica

Jak założyć strzelnicę otwartą bez broni?

Kilka przydatnych informacji jak założyć strzelnicę otwartą bez broni obiektowej.

 1. Potrzebny jest grunt o odpowiedniej wielkości względem planowanej ilości osi (około 2 metry na osobę) i ich długości (10, 25 50 lub więcej metrów), plus na zaplecze (parking, miejsce na ławki, grill etc.).
 2. Prawo własności/wynajem. Teren musi być wynajęty lub posiadany przez instytucję NGO. W ten sposób nie zaistnieje obowiązek z tytułu podatku gruntowego. Może być też prywatnie posiadany przez osobę fizyczną jako obiekt nie komercyjny. To też
 3. Strzelnica nie jest obiektem budowlanym, więc nie musimy mieć projektu, czy pozwolenia na budowę.
 4. Strzelnica musi mieć zatwierdzony przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta regulamin strzelnicy. Przykładowy w załączniku. Jeśli regulamin jest zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi strzelnic to wójt nie ma podstawy prawnej by jej nie zatwierdzić. Warto dodać do wniosku szkic strzelnicy, dokument potwierdzający prawo do użytkowania terenu i kopię uprawnień prowadzącego strzelanie wyd. przez: LOK, PZSS, PZŁ lub inny uprawniony podmiot. Można się od decyzji odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w czasie 14 dni od daty na decyzji wójta.
 5. Strzelnic użytkowanych przez instytucje „cywilne” nie obowiązuje atest strzelnicy.
 6. Strzelnica otwarta (nie w budynku) nie może być lokalizowana na terenie parków narodowych i rezerwatów, na obszarze, na którym głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 metr, czy przeznaczonych:
  – pod zabudowę mieszkaniową,
  – pod szpitale i domy pomocy społecznej,
  – pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
  – na cele uzdrowiskowe,
  – na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 7. Poziom hałasu ze strzelnicy nie może powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych przepisami ochronie i kształtowaniu środowiska.
 8. Strzelnica winna być tak lokalizowana i zorganizowana by po oddaniu strzału w kierunku celu, z postawy dopuszczonej regulaminem; pocisk nie miał możliwości opuścić strzelnicy. Każdy niecelny pocisk musi zostać przechwycony przez kulochwyt lub przechwyty.
 9. Kulochwyt: najprościej i najtaniej w formie wału ziemnego.
 10. Przechwyty mają za zadanie zatrzymać pociski wystrzelone w zgodnie z regulaminem w kierunku kulochwytu, a nie celne. Najlepszy materiał to płyty betonowe lub warstwy starych podkładów kolejowych.
 11. Przesłony górne mają za zadanie wskazać właściwy kierunek oddania strzału. Mogą być z płyty drewnopochodnej.
 12. Rozporządzenia, które warto znać: MSWiA z 15.03.2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz Ministra Środowiska z 4.04.2000r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z późn. zm.

Fundacja Ad Arma

Teksty rozporządzeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 marca 2000 r.
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
(Dz. U. Nr 18, poz. 234)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem:

1) warunków korzystania ze strzelnicy,

2) sposobu obchodzenia się z bronią,

3) sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,

2) prowadzący strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

§ 3. Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego w § 3, jest obowiązany opracować regulamin strzelnicy, w którym może w szczególności określić dodatkowe warunki bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających na strzelnicy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2000 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. (poz. 234)

WZORCOWY REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,

c) określenie właściciela broni,

d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,

e) numer pozwolenia na broń,

f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),

g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1) regulamin strzelnicy,

2) aktualny atest strzelnicy,

3) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

6. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.

7. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 czerwca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
(Dz. U. Nr 51, poz. 618)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzący strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.
(Dz. U. Nr 27, poz. 341)

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie powinny być spełnione przy budowie i użytkowaniu strzelnic, z wyłączeniem strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

§ 2. 1. Strzelnicy nie lokalizuje się na obszarach:

1) parków narodowych,

2) rezerwatów.

2. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m oraz przeznaczonych:

1) pod zabudowę mieszkaniową,

2) pod szpitale i domy pomocy społecznej,

3) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

4) na cele uzdrowiskowe,

5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń pneumatyczna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m.

§ 3. 1. Strzelnice są lokalizowane w sposób zapewniający ochronę środowiska przed hałasem.

2. Poziom hałasu przenikającego do środowiska podczas użytkowania strzelnicy nie może powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych przepisami o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4. Na strzelnicy wyznacza się i odpowiednio wyposaża miejsca gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 5. 1. Na strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy:

1) wierzchnią warstwę ziemi okresowo oczyszczać z pocisków w następujący sposób:

a) nie rzadziej niż co 3 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 m,

b) nie rzadziej niż co 5 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 2 m, ale mniej niż 3 m,

c) nie rzadziej niż co 7 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m,

2) w rejonach upadku pocisków należy utrzymywać odczyn gleby zbliżony do neutralnego, o wartościach pH zawartych w przedziale od 6,5 do 8,5.

2. Strzelnice, o których mowa w ust. 1, uważa się za oczyszczone z pocisków ołowianych, jeżeli zostanie usunięte 80% ołowiu wprowadzonego do gleby w wyniku wykonywanych strzelań.